Sinh hoạt chuyên môn cụm là một hoạt động bồi dưỡng giáo viên tại chỗ, từ thực tế nhằm nâng cao năng lực chuyên môn của giáo viên. Sinh hoạt chuyên môn cụm giúp cho việc nâng cao ...